0

Your Cart is Empty

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Tomzer Nederland

 

 1. 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten gesloten door Tomzer als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: "Tomzer").

1.2 Tomzer aanvaardt geen algemene voorwaarden van de klant (hierna: "Klant"), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden door Tomzer schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van Tomzer voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van Tomzer.

 

 1. 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Tomzer zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door Tomzer worden door Tomzer schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd, en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van Tomzer te hebben aanvaard indien hij om de uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

2.4 Een (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van Tomzer, zijn slechts bindend voor Tomzer indien Tomzer dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

 

 1. 3. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Tomzer's orderbevestiging is vast en inclusief 21% Nederlandse BTW. 

3.2 Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, nu of in de toekomst, die nu of in de toekomst door de overheid, hetzij federaal, nationaal of lokaal, direct of indirect, worden geheven op de verkoop of het vervoer van de goederen die onder de Overeenkomst vallen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 Tomzer is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grondstoffen en hulpmaterialen, energie, producten of materialen die Tomzer van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Tomzer zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Tomzer schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of behoud van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 De Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft de verschuldigde betalingen uit te voeren. Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Tomzer zonder enige beperking eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verplichtingen is nagekomen en de volledige betaling(en) door Tomzer is (zijn) ontvangen.

3.7 Na voltooiing van de overeenkomst worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor de opslag van goederen indien het openstaande factuurbedrag niet volledig is betaald en er binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product van Tomzer geen verzendregelingen zijn getroffen. De 1% wordt wekelijks in rekening gebracht totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Tomzer heeft het recht om een minimum van 100% vooruitbetaling te vragen voor de online verkoop van de goederen.

3.9 Er zijn garanties op de goederen van Tomzer voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt Tomzer zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Tomzer besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden aangegeven op het bestelformulier. Garanties van Tomzer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing:

        (1) waterschade aan de goederen van Tomzer ;

        (2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Tomzer;

        (3) aanpassingen aan de goederen van Tomzer ;

        (4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Tomzer ;

        (5) indien de goederen van Tomzer voor andere doeleinden zijn gebruikt dan door Tomzer bedoeld;

        (6) uitgebreid gebruik van de goederen van Tomzer buiten of in de regen.

 

 1. 4. Levering en vertragingen

4.1 Tomzer heeft recht op gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of lift passen. De prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De doorlooptijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Tomzer zal worden vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst aanzienlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, van welke aard dan ook, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin zij zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. overstroming, ijs, oogstverlies, etc.), export- en importbeperkingen, problemen bij de productie, problemen bij de aankoop van grondstoffen, bedrijfsstoornissen (defecten aan apparatuur of machines, brand, etc.), stakingen, personeelsgebrek of een soortgelijke situatie.

 

4.3 In geval van een substantiële belemmering van de uitvoering van de overeenkomst op grond van artikel 4.2 is Tomzer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van deze belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlenging langer dan twee maanden zal duren, dan kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingstermijn is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Tomzer zal de Klant op de hoogte stellen van de duur van de verlengingstermijn.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Tomzer gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingstermijn goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van gelijke waarde en kwaliteit van derden.

4.5 Indien de Klant in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Tomzer , dan heeft Tomzer het recht om de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen als het aantal dagen dat de Klant in gebreke is gebleven, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende maatregelen. Tomzer heeft ook het recht om haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de Klant in verzuim is. In het geval dat de Klant in staat van faillissement verkeert, kan Tomzer zijn verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; verlies of schade als gevolg van het in gebreke blijven van de Klant is voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van het toepasselijke recht van de Europese Unie heeft Tomzer het recht om de Klant te verzoeken om naar behoren gewaarmerkte kopieën van de douanedocumenten, waaruit blijkt dat de door Tomzer geleverde goederen in het land van bestemming buiten de Europese Unie in het vrije verkeer zijn gebracht.

 1. 1. Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 De Afnemer is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen aan alle contractuele eisen voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen Tomzer uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van een gebrek aan overeenstemming van de goederen te bereiken. Het gebruik van de goederen geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en als afstand van alle aanspraken met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten laten de verplichting van Afnemer tot betaling van de prijs voor de goederen onverlet. Na ontvangst van een melding van een gebrek heeft Tomzer het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd of totdat het gebrek volledig is verholpen.

 

 1. 6. Recht op terugzending

6.1 Bij bestellingen bij Tomzer geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij Tomzer dit uitdrukkelijk uitsluit. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

        (1) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking moet beschikbaar zijn;

        (2) de goederen moeten in staat zijn om door Tomzer te worden doorverkocht;

        (3) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Tomzer wordt de bestelling geannuleerd. Een eventueel reeds door de Klant betaald bedrag zal binnen 30 dagen na de annulering worden teruggestort op de rekening van de Klant vanaf de oorspronkelijke betaling. 

        (4) Annulering van bestellingen dient schriftelijk aan Tomzer te worden gedaan.

        De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht op retour:

 1. bestelde goederen voor zakelijke projecten;
 2. 2. Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

 

 1. 7. Overdracht van risico en eigendom

 

 

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op Afnemer.

7.2 In geval van opschorting van de levering van goederen, in afwachting van betaling door de Klant, alsmede goederen waarvan de levering ten onrechte is geweigerd of niet door de Klant is aanvaard, worden door Tomzer voor rekening en risico van de Klant bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Tomzer, tenzij en totdat Tomzer volledige betaling heeft ontvangen voor de goederen, met inbegrip van alle bijkomende kosten, zoals rente, overliggeld, kosten, onkosten, etc..

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant heeft Tomzer, onverminderd eventuele andere rechten van Tomzer, het recht om onmiddellijke herlevering te eisen van de goederen waarop zij het eigendomsvoorbehoud kan inroepen.

7.5 Totdat de betaling van de goederen heeft plaatsgevonden, is de Klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en zal hij, voor zover mogelijk, de goederen uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

(1) de goederen afzonderlijk en duidelijk geïdentificeerd als goederen van Tomzer ;

(2) Tomzer onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele vorderingen van derden die de goederen kunnen aantasten; en

(3) de goederen afdoende te verzekeren.

 

 1. 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien de aansprakelijkheid van Tomzer is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verlies of de schade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met Tomzer overeengekomen koopprijs. In geen geval is Tomzer jegens de Klant aansprakelijk voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte gevolgschade of gevolgschade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestilstand, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins, en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met garantieverbreking, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

 

 1. 10. Verklaring van afstand

10.1 Het nalaten van Tomzer om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van Tomzer's recht om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.

 

 1. 11. Beperking van actie

11.1 De Klant zal geen rechtsvordering van de Klant instellen, tenzij de Klant Tomzer eerst schriftelijk in kennis stelt van een vermeende vordering tegen Tomzer binnen dertig (30) dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen van de vermeende klacht of klacht en een rechtsvordering door de Klant wordt ingesteld binnen twaalf (12) maanden na die kennisgeving.

 

 1. 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, wordt uitgesloten.

 

 1. 13. Naleving van wetten en normen

13.1 Tomzer doet geen toezegging of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wet, verordening, regelgeving of norm ("wetten en normen") tenzij uitdrukkelijk vermeld in Tomzer's bevestiging of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen op grond van wetten en normen in het land van levering van de goederen. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor:

(1) het waarborgen van de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en

(2) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor een dergelijk gebruik.

 

 1. 14. Intellectuele eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan Afnemer verleent geen enkele licentie of recht op grond van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de samenstelling en/of toepassing van de goederen, en Afnemer neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom door zijn invoer en/of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige veredeling over.

 

 

***

 

 

Social Proof Experiments